Loading...
HOME2019-10-16T20:15:07+00:00

O PROJEKCIE

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE)

LOWE to centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomiony przy szkole funkcjonującej w systemie oświaty w ramach otwartego ogólnopolskiego konkursu grantowego.

Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych i na terenach defaworyzowanych.

Działalność LOWE ma służyć zwiększeniu udziału dorosłych w edukacji, poprzez aktywizację i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji. Chodzi o to by aktywność dorosłych wychodziła poza działania bezpośrednio związane z podstawową, tradycyjnie rozumianą rolą rodziców w szkole, tj. zainteresowaniem postępami edukacyjnymi dzieci. Aby dorośli stopniowo angażowali się we wspólne działania „dla siebie” a nie tylko dla dzieci oraz postrzegali szkołę także, jako miejsce gdzie mogą uzyskać wsparcie w rozwoju własnych kompetencji.

LOWE czyli:

  • Modelowe przedsięwzięcie społeczno–edukacyjne jeszcze bardziej przyczyniające się do wzrostu znaczenia i roli szkoły w środowisku lokalnym niż ma to miejsce dzisiajYour Content Goes Here

  • Szkoła przyszłości – wyposażona w nowoczesne narzędzia i możliwości jeszcze lepszego oddziaływania na dzieci i ich rodziców, opiekunów oraz środowisko lokalne

  • Odpowiedzialne, odważne i satysfakcjonujące działanie dla osób dorosłych w ramach innowacyjnego projektu finansowanego ze środków UE i krajowych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

LOWE to:

  • impuls rozwojowy szkoły

  • szansa na jeszcze lepsze i skuteczniejsze działanie w środowisku lokalnym

  • innowacja edukacyjna i społeczna

  • podpowiedź rozwiązań zmierzenia się z trudnymi wyzwaniami osób dorosłych, które nie dość doskonale opiekują się swoimi dziećmi – uczniami szkoły

  • nowoczesne i przyjazne miejsce przyjaznej dla ludzi, którzy nie do końca radzą sobie ze sobą, wychowaniem i edukacją swoich dzieci, z brakami w swojej edukacji, z współistnieniem w środowisku lokalnym

  • szkoła integrująca wiedzę, możliwości i lokalne zasoby z potrzebami tych, którzy uważają, że edukacja chyba jest już im niepotrzebna

Projekt ma charakter pilotażowy i polega na sprawdzeniu Modelu LOWE w różnych uwarunkowaniach organizacyjnych,
prawnych, społecznych i ekonomicznych.

Pilotażowe wdrożenie Modelu LOWE w piętnastu lokalizacjach, pozwoli wypracować ramy organizacyjne i funkcjonalne do tworzenia i działalności tego typu centrów aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych w przyszłości.

KONKURS GRANTOWY edycja 2017-2018

dla organów prowadzących szkoły w systemie oświaty

W ramach otwartego konkursu grantowego wybraliśmy 15 organów prowadzących szkołę do uruchomienia pilotażowych Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE).

26 lipca 2017 r. z wybranymi organami prowadzącymi szkoły zawarta została umowa o powierzenie grantu na uruchomienie i funkcjonowanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, przy wskazanej przez organ szkole. Każdy ośrodek LOWE otrzymał grant w wysokości nie przekraczającej 249 tys. zł na działalność edukacyjną skierowaną do osób dorosłych.

Lista pilotażowych Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji

Nazwa organu prowadzącego szkołę • województwo •  nazwa i adres szkoły przy której powstał ośrodek LOWE

Gmina Bieliny • świętokrzyskie
Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy
26-004 Bieliny, Huta Podłysica 58A

Gmina Iwanowice • małopolskie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach
32-095 Iwanowice,  Iwanowice Włościańskie 98

Gmina Kłomnice • śląskie
Zespół Szkół w Kłomnicach
42-270 Kłomnice,  ul. Szkolna 1

Gmina Łodygowice • śląskie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach
34-326 Pietrzykowice, ul. Kościuszki 120

Gmina Wielka Wieś • małopolskie
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele
32-089 Biały Kościół,  ul. Królowej Jadwigi 4

Gmina Siewierz • śląskie
Zespół Szkolno–Przedszkolny w Żelisławicach
42-470 Siewierz (Żelisławice), ul. Przyszłości 9

Gmina Świlcza • podkarpackie
Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej
36-054 Mrowla, Rudna Wielka 60

Miasto Rawa Mazowiecka • łódzkie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 19

Powiat Działdowski • warmińsko-mazurskie
Zespół Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie
13-240 Iłowo – Osada, ul. Leśna 10 a

Powiat Gorlicki • małopolskie
Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola
38-300 Gorlice, ul. Michalusa 6

Powiat Niżański • podkarpackie
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
37-400 Nisko,  ul. Sandomierska 1

Powiat Sierpecki • mazowieckie
Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
09-200 Sierpc,  ul. Sucharskiego 2

Magdalena Bobkowska • pomorskie
Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Lubichowie
83-240 Lubichowo,  ul. Ks. Lorenza 8

Stowarzyszenie Naszym Dzieciom • podkarpacki             
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym
37-413 Harasiuki, Krzeszów Górny 109

Stowarzyszenie „Tęcza” • wielkopolskie
Szkoła Podstawowa w Jabłkowie
62-285 Popowo Kościelne, Jabłkowo 16

Przebieg konkursu grantowego wraz z listą rankingową znajduje się pod linkiem:

PRZEJDŹ

MODEL LOWE

Model LOWE wykorzystuje istniejący naturalny potencjał i zasoby placówki szkolnej do tego, aby zachęcić rodziców i opiekunów dzieci do włączania się i podejmowania różnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, społecznym itp. W zależności od etapu edukacji szkolnej, specyfiki relacji z rodzicami/opiekunami, charakteru zidentyfikowanych problemów w danym środowisku lokalnym – zakres i formy podejmowanych w LOWE działań aktywizujących dorosłych powinny być zróżnicowane i dostosowane do specyfiki ich potrzeb i relacji z nimi.

LOWE, funkcjonujący w oparciu o potencjał szkoły, służyć ma jako baza infrastrukturalna, instytucjonalno-organizacyjna oraz baza kapitału ludzkiego i społecznego dla aktywizowania osób dorosłych poprzez pozaformalną i nieformalną edukację w połączeniu z szerszą aktywizacją społeczności lokalnych.

Dla społeczności lokalnej LOWE ma stać się miejscem, gdzie m.in. poprzez doświadczenie, można nabyć i rozwinąć różne kompetencje, które następnie mogą być wykorzystane np. w poszukiwaniu ofert pracy lub zmiany pracy, przekonywaniu do siebie pracodawców i współpracowników, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych, uczestniczeniu w grupach społecznych, poprawianiu relacji w rodzinie i w otwieraniu wielu innych ścieżek wyprowadzających z wykluczenia społecznego.

SYNTETYCZNY WYCIĄG Z OPISU MODELU LOWE:

POBIERZ

ETAPY WDRAŻANIA MODELU LOWE

Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej na terenie działania LOWE

Opracowanie diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjonował LOWE oraz ocena potencjału szkoły do pełnienia funkcji LOWE.

Oferta edukacyjna LOWE skierowana do osób dorosłych

Opracowanie diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjonował LOWE oraz ocena potencjału szkoły do pełnienia funkcji LOWE.

Działalność LOWE w środowisku lokalnym

Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz osób dorosłych poprzez różnego rodzaju pozaformalne i nieformalne formy uczenia się, elastycznie dostosowane do oczekiwań i potrzeb uczestników LOWE

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

marzec 2017

Ogłoszenie konkursu grantowego dla organów prowadzących szkoły

kwiecień 2017

Nabór wniosków aplikacyjnych

lipiec 2017

Podpisanie umów o powierzenie grantu

sierpień – wrzesień 2017

Etap diagnozy potrzeb

wrzesień – październik 2017

Etap przygotowania oferty edukacyjnej

październik 2017 – maj 2018

Etap uruchomienia i funkcjonowania LOWE

lipiec 2017 – czerwiec 2018

Dodatkowe wsparcie merytoryczne LOWE

lipiec 2017 – czerwiec 2018

Monitoring i ewaluacja LOWE

PARTNERSTWO

Projekt LOWE realizuje partnerstwo złożone z czterech instytucji:

LIDER PROJEKTU

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

PARTNERZY PROJEKTU

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE)

to projekt realizowany na podstawie Umowy Nr UDA-POWR.02.14.00-00-1020/16-00 o dofinansowanie projektu zawartej 26.01.2017 roku z Ministrem Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Zapraszamy do kontaktu

+48 536 999 507    lowe@fundacjamis.org.pl

Font Resize